Lovecky upotřebitelní psi
Zkušební řád
 

Všeobecná ustanovení
Zkušební řád pro zkoušky ohařů
Zkušební řád pro zkoušky loveckých slídičů
Zkušební řád pro zkoušky teriérů, jezevčíků a retrívrů
Zkušební řád pro bezkontaktní norování-zkouška nováčků
Zkušební řád pro zkoušky honičů
Zkušební řád pro zkoušky barvářů

VŠEOBECNÁ ČÁST

1. Účel zkoušek
Zákon o myslivosti a předpisy vydané na jeho realizování ukládají uživatelům myslivecké honitby používat při výkonu myslivosti lovecky upotřebitelné psy. Zkouškami lovecké upotřebitelnosti se prokazuje způsobilost loveckých psů vykonávat činnosti, které je kvalifikují jako lovecky upotřebitelné pro výkon práva myslivosti. Těmito činnostmi se rozumí vyhledat, dohledat a přinést usmrcenou či postřelenou nebo jiným způsobem zraněnou drobnou zvěř (úplná lovecká upotřebitelnost pro drobnou zvěř), nebo vyhledat a dosledovat usmrcenou či postřelenou nebo jiným způsobem zraněnou spárkatou zvěř (úplná lovecká upotřebitelnost pro zvěř spárkatou), nebo prokázat vlohy pro práci pod zemí. Kromě toho se na zkouškách zjišťují vrozené vlohy psů, které jsou důležitým činitelem při jejich čistokrevném chovu. Tyto vlohy se zkoušejí na zkouškách vloh (ZV), které jsou obsaženy v tomto zkušebním řádu. Zkoušek vloh se mohou zúčastnit psi mladší 10 měsíců. Pro zjišťování upotřebitelnosti psů loveckých plemen slouží všechny zkoušky, na kterých jsou zkoušeny disciplíny potřebné pro loveckou upotřebitelnost. Nejvzšším druhem zkoušek psů jsou všestranné zkoušky, na kterých se prokazuje mnohostranná použitelnost psa pro loveckou praxi. Nejvyšší stupeň výcviku všech psů se zjišťuje na vrcholných zkouškách, soutěžích a memoriálech. Zkoušky jsou veřejné.

2. Pověření k organizování zkoušek
Provádění zkoušek lovecké upotřebitelnosti zajišťuje Českomoravská myslivecká jednota (dále jen ČMMJ) z pověření Ministerstva zamědělství ČR (dále jen MZ ČR) ze dne 14.6.1996 pod č.j.1989/95-5010. Ostatní zkoušky, které jsou obsaženy v tomto zkušebním řádu zajišťuje ČMMJ. ČMMJ realizuje zkoušky prostřednictvím:

 1. okresních mysliveckých spolků (dále jen OMS) v obvodu jejich působnosti,
 2. sekretariátu ČMMJ, pokud z rozhodnutí MR ČMMJ zabezpečuje vrcholnou celostátní akci,
 3. chovatelských klubů loveckých psů, pokud jsou kolektivními členy ČMMJ.
V tomto případě organizuje a zajišťuje zkoušky tento klub ve spolupráci s OMS v jehož územním obvodu se tyto zkoušky mají konat. Chovatelské kluby mohou pořádat zkoušky pouze pro plemena, která příslušný chovatelský klub zastřešuje.

3.Plánování zkoušek a soutěží
OMS a chovatelské kluby jsou povinny nahlásit plán připravovaných zkoušek ČMMJ nejpozději do 31.10. předcházejícího roku. Požadavky na celostátní a mezinárodní kynologické akce musí předložit ČMMJ nejpozději do 31.8. předcházejícího roku. V plánu kynologických akcí musí být uveden druh, datum a místo konání zkoušek. ČMMJ zveřejňuje plán zkoušek do 31.3. ve Věstníku ČMMJ, časopise Myslivost a předkládá jej ve stejném termínu MZ ČR. Případnou změnu termínu je pořadatel povinen nahlásit nejdéle 14 dní předem ČMMJ, které ji ihned nahlásí MZ ČR ve smyslu pověření.

4. Účast na zkouškách
Zkoušek se mohou zúčastnit všichni psi loveckých plemen s platným průkazem původu F. C. I., kteří jsou zapsáni v plemenných knihách ČR a po dosažení věku minimálně 10 měsíců, při norování a zkouškách barvářů 12 měsíců. Psi musí být uznáni zdravými a způsobilými k výkonu zkoušek při vstupní veterinární prohlídce v den konání zkoušek, prováděné osobou oprávněnou k této činnosti podle platných veterinárních předpisů. Na zkouškách mohou předvádět psy i nezletilí vůdci starší 15 let. Přihlášky se podávají na předepsaném tiskopise (přihláška ke zkouškám loveckých psů) do termínu, který je uveden v propozicích. Přijetí přihláškz je podmíněno současným zaplacením předepsaného poplatku. Výši poplatku stanoví pořadatel. Zamítnutí přihlášky musí pořádající organizace s odůvodněním oznámit přihlašovateli doporučeným dopisem nejpozději 14 dnů před konáním zkoušek. Pořadatel je oprávněn odmítnout přihlášku tehdy, odporuje-li propozicím a jiným obecně platným předpisům. Majitel přihlášeného psa ručí svým podpisem na přihlášce, že data uvedená na přihlášce jsou správná a pravdivá, že jsou mu známa ustanovení zkušebního řádu a že ručí za škody způsobené jeho psem. Busou-li dodatečně zjištěny nesprávné údaje na přihlášce získané ocenění na zkoušce, ztrácí platnost a proti majiteli psa budou vyvozeny závěry. Pes se může zkoušek stejného typu zúčastnit vícekrát. Psi bez zkoušek mají přednost před psy se zkouškami. Držitel loveckého lístku střílí zvěř před psem zpravidla sám. Vůdci psa, který lovecký lístek nemá nebo v jiných odůvodněných případech přidělí rozhodčí náhradního střelce. Zásadně je nepřístupné, aby střílel sám rozhodčí! Zkoušek se mohou zúčastnit psi v majetku cizích státních příslušníků a musí být zapsáni v uznaných plemenných knhách F. C. I.

5. Přehlídka psů
Před zahájením zkoušek nebo soutěže nastoupí všichni přihlášení psi na přehlídku před sbor rozhodčích a na veterinární prohlídku. Při přehlídce musí vůdce psa předložit průkaz původu předváděného psa a platný veterinární atest. Přítomnost veterinárního pracovníka zajišťuje pořadatel zkoušek. Po přehlídce a veterinární prohlídce vyloučí vrchní rozhodčí ze zkoušek:

 1. psy, jejichž původ a totožnost není možné dokázat průkazem původu,
 2. psy, kteří jsou v majetku vůdců, kterým bylo rozhodnutím disciplinárních orgánů uloženo disciplinární opatření na úseku výcviku,
 3. psy nemocné, poraněné, slepé, nebo hluché, podvyživené a zesláblé,
 4. feny březí více jak 30 dnů, feny do 6 týdnů po porodu a háravé feny, které nemohou být zásadně připuštěné na zkoušky ani ve zvláštní skupině, ani zkoušeny jako poslední.
Vady a odchylky povahy fyziologické, psychické nebo odchylky instinktu nepříznivě ovlivňující upotřebitelnost psa, které se projevily během zkoušek, je rozhodčí povinen zapsat do soudcovské tabulky. K ostatním vadám zevnějšku, které nesnižují praktický výkon se při přehlídce ani během zkoušky nepřihlíží a psi s jinými vadami než jsou výše uvedené, nesmějí být ze zkoušek vyloučeni.

6. Pořadí zkoušených psů
Pořadí, podle kterého budou psi zkoušeni, se určí veřejným losováním. Rozdělení psů do skupin určuje vylosované pořadové číslo. Vůdce, který vede více než jednoho psa bude losovat jako první. Vrchní rozhodčí jeho dalšího psa (psy) zařadí do téže skupiny podle vlastní úvahy. Vrchní rozhodčí rozdělí rozhodčí do jednotlivých skupin podle zkoušených disciplín před losováním pořadí psů. Rozdělení veřejně vyhlásí. Vůdce může během zkoušek z vážných důvodů odstoupit. V tom případě se účast na zkouškách nezapisuje do průkazu původu, ale zaznamenává se v soudcovské tabulce, přihlášce a přehledu výsledků. Totéž platí i pro psa, který neobstál.

7. Organizace zkoušek
Pořadatel je povinen zabezpečit organizaci zkoušek tak, aby jejich průběh byl plynulý a regulérní. Pořadatel je povinen oznámit konání zkoušek příslušné veterinární správě. Určí zodpovědného vedoucího zkoušek a dá mu k dispozici potřebný počet pomocníků. Vedoucí zkoušek musí zajistit všechny pokyny vrchního rozhodčího. Jakékoli zásahy do výkonu rozhodčích, které by mohly ovlivnit výsledek zkoušek, jsou nepřípustné. Pořadatel (pokud nedeleguje sám) je povinen poslat nejpozději 3 týdny před konáním zkoušek delegujícímu orgánu dostatečný počet propozic. Rozhodčí a čekatele deleguje pořádající OMS. Rozhodčí na vrcholné kynologické akce (Memoriál R. Knolla, Memoriál K. Podhajského) a na zkoušky, na kterých je zadáván titul CACIT, res. CACIT a CACT, res. CACT deleguje sekretariát ČMMJ. Rozhodčí a čekatelé na zkoušky pořádané spolu s chovatelským klubem jsou delegováni sekretarátem ČMMJ na návrh tohoto klubu. Před zahájením zkoušek je pořadatel povinen odevzdat vrchnímu rozhodčímu trojmo vyplněné soudcovské tabulky, vyplněnou přihlášku na zkoušky a dvakrát tiskopisy "Přehled výsledků zkoušek!. Zjistí-li sbor rozhodčích, že zkoušky nejsou dostatečně připravené, může vrchní rozhodčí jejich průběh zastavit. Výsledek takových zkoušek je neplatný a pořadatel je povinen nést všechny náklady, včetně nákladů za delegování rozhodčích, případně i nároky vůdců psů. Pořadatel je též povinen zajistit včasnou propagaci zkoušek. Bude-li třeba, je pořadatel povinen zajistit pro delegované rozhodčí a čekatele ubytování a písemně jim to předem oznámit. Pořadatel zajistí dopravní prostředek pro vrchního rozhodčího a ředitele zkoušek k rychlejšímu přechodu od jedné skupiny ke druhé. Pořadatel ani vrchní rozhodčí nesmí překročit nejvyšší počet psů ve skupině. 8. Rozhodčí a čekatelé Na zkoušky mohou být delegováni pouze rozhodčí a čekatelé, kteří jsou uvedeni v platném seznamu vydaném ČMMJ pro příslušný rok a mají požadovanou aprobaci pro tyto zkoušky. Platný seznam rozhodčích a čekatelů musí být v průběhu zkoušek vrchnímu rozhodčímu k dispozici. Rozhodčí a čekatelé pro zkoušky jmenuje a odvolává ČMMJ. V případě, že rozhodčí (čekatel) poruší ustanovení zkušebního řádu a případ je v řízení, pozastaví ČMMJ výkon jeho činnosti do vyřešení případu. Každý delegovaný rozhodčí a čekatel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení delegačního lístku písemně oznámit delegovacímu orgánu, zda delegaci přijímá. V opačném případě musí delegujícímu orgánu oznámit důvody nepřijetí delegace. Nedostaví-li se rozhodčí nebo čekatel na zkoušky, je vrchní rozhodčí povinen to oznámit ČMMJ i delegujícímu orgánu v tiskopise "Přehled výsledků zkoušek", aby mohl být z této nedisciplinovanosti vyvozeny důsledky. Delegující orgány za rozhodčího nebo čekatele, který potvrdil včas přijetí delegace, deleguje náhradníka. Vrchní rozhodčí je před zahájením zkoušek povinen ověřit si pravdivost delegačních listů rozhodčích a čekatelů. Je nepřípustné, aby si rozhodčí nebo čekatelé předávali delegační listy mezi sebou. Kromě zmocnění daného vrchnímu rozhodčímu určuje náhradníky jen delegující orgán. Rozhodčí nebo čekatelé, kteří se hrubě chovají jsou nedbalí, neznají zkušební řády, při posuzování někoho úmyslně poškodí, prosazují určité plemeno nebo nemístnými poznámkami kritizují nebo podceňují určité plemeno, vystavují se postihu. Rozhodčí jsou při výkonu své funkce pod ochranou ČMMJ. Každá nevěcná kritika rozhodčího ze strany vůdce nebo diváků, která by mohla zničit autoritu rozhodčího nebo význam zkoušek a lovecké kynologie, musím být vrchním rozhodčím hlášena ČMMJ, aby z ní mohly být vyvozeny důsledky. Delegovaným rozhodčím a čekatelům přísluší za výkon funkce kromě cestovného odměna. Pro každou skupinu psů deleguje příslušný orgán dva rozhodčí nebo jednoho rozhodčího a jednoho čekatele. Rozhodčí, kterému je čekatel přidělen, musí mu poskytnout možnost samostatně posuzovat výkony psů a navrhovat jejich ohodnocení. Musí však čekatele usměrňovat a poradit mu při výkladu zkušebního řádu. Čekatel však nesmí sám posoudit a ohodnotit psa. Za ohodnocení výkonu psa zodpovídá výhradně rozhodčí. Čekatel je povinen odevzdat vrchnímu rozhodčímu tiskopis "Potvrzení o hospitaci", na kterém vrchní rozhodčí společně s rozhodčím, kterému byl čekatel přidělen, zapíší ohodnocení čekatele a podepíší se.

9. Vrchní rozhodčí
Delegující orgán musí na všechny druhy zkoušek delegovat vrchního rozhodčího. Ten zastupuje zároveň ČMMJ, kterému zodpovídá za regulérnost a úroveň zkoušek, řeší všechny spory mezi vůdci a rozhodčími. Jeho rozhodnutí je konečné. Vrchní rozhodčí nesmí být zároveň rozhodčím pro některou skupinu a nesmí být zároveň ve stejném dni vrchním rozhodčím více jak pro jedny zkoušky. Před zahájením zkoušek svolává poradu rozhodčích a zástupců pořadatelské organizace, na které určí dvojice rozhodčích a na LZ a VZ také disciplíny, které budou tyto dvojice posuzovat. Nedostaví-li se na zkoušky rozhodčí nebo čekatel, který delegaci přijal, určí vrchní rozhodčí z přítomných členů náhradníka, ale jen takového, který je v ČMMJ veden jako rozhodčí nebo čekatel na funkci rozhodčího. Nedostaví-li se na zkoušky vrchní rozhodčí, ujme se této funkce po dohodě přítomných delegovaných rozhodčích nejkvalifikovanější z jejich středu, ani ten však nesmí posuzovat ve skupině. Vrchní rozhodčí zahajuje zkoušky krátkým projevem. Losuje psy do skupin a rozděluje rozhodčí pro jednotlivé skupiny a disciplíny a po dohodě s pořadateli určí průběh zkoušky. Vrchní rozhodčí při ukončení zkoušek:

 1. vyhodnotí a vyhlásí výsledky zkoušek,
 2. odevzdá vůdcům:
 3. diplom
 4. 1x soudcovskou tabulku,
 5. průkaz původu psa se zapsaným výsledkem zkoušek,
 6. nejpozději do 14 dnů zašle pořadateli zkoušek:
 7. 2x přehled výsledků se stručnou zprávou o průběhu zkoušek se seznamem rozhodčích a čekatelů, kteří na zkouškách posuzovali,
 8. potvrzené hospitační listy čekatelů,
 9. 2 kompletní sady soudcovských tabulek a 1 sadu přihlášek,
Pořadatel zašle do 14 dnů po obdržení dokumentace zkoušek od vrchního rozhodčího:
 1. ČMMJ Praha - 1x přehled výsledků potvrzený pořadatelem, - hospitační listy
 2. výcvikářům klubů - 1x sadu soudcovských tabulek, pořadatel si ponechá: - 1x sadu soudcovských tabulek, - 1x sadu přihlášek, - 1x přehled výsledků.
Vrchní rozhodčí zodpovídá za správně vyplněné a rozhodčími podepsané soudcovské tabulky, za správnost předepsaných záznamů v průkazu původu, ve kterém příslušnou rubriku označí svým razítkem a podpisem. Podle možností sleduje výkon čekatelů na funkci rozhodčích, po dohodě s rozhodčím, ke kterému byl čekatel přidělen, zodpovědně zhodnotí výkon čekatele na "potvrzení o hospitaci", které zašle pořadateli. Každé rozhodnutí ve sporu mezi dvojicí rozhodčích, nebo při podaném protestu musí vrchní rozhodčí zdůvodnit během zkoušek příslušným ustanovením zkušebního řádu, za jehož přísné dodržování zodpovídá. Při výkonu své funkce musí vrchní rozhodčí zachovat za všech okolností klid a důstojné vystupování.

10. Způsob posuzování
Psi, zařazené do jednotlivých skupin, posuzuje vždy dvojice rozhodčích, případně jeden rozhodčí a jeden čekatel. Hlavní zásadou při posuzování je správný výklad zkušebního řádu se zřetelem na použití psa v myslivecké praxi. Posouzení výkonu psa se musí shodovat se zněním zkušebního řádu. Po skončení každé disciplíny musí rozhodčí veřejně oznámit vůdci výsledek posuzování (kromě disciplín, které se zkoušejí během celých zkoušek). Takto vyhlášený výsledek se už nesmí měnit, jen když vůdce podá protest, který byl přijat. Dvojice rozhodčích se proto před vyhlášením výsledků musí ujednotit. Nemohou-li se dohodnout, rozhodne o ocenění s konečnou platností vrchní rozhodčí, který svoje rozhodnutí musí řádně zdůvodnit, vyhlásit a zapsat do soudcovské tabulky. Dvojice rozhodčích se musí v každém případě chovat taktně a rozvážně. Rozhodčí musí sledovat výkony psů z přiměřené vzdálenosti a nesmí připustit žádné rušivé vlivy blízko se pohybující koronou apod. Není-li pes v určeném čase z některé disciplíny vyzkoušen, rozhodčí je povinen veřejně to oznámit a před ukončením zkoušek umožnit tomuto psovi dokončení této disciplíny a známky veřejně vyhlásit. Před odchodem z honitby musí být všechny disciplíny absolvovány a psi z nich musí být ohodnoceni. Rozhodčí a čekatelé nesmí na zkouškách posuzovat vlastní psy nebo psy osob mu blízkých.

11. Povinné záznamy
Dvojice rozhodčích je povinna vést přesný záznam o průběhu zkoušek a hodnocení jednotlivě u každého psa v soudcovské tabulce (trojmo). Záznamy v soudcovské tabulce musí být jasné, stručné, jednoznačné a čitelné. Kromě stručného popisu výkonu psa uvedenou rozhodčí v tabulce také zhodnocení vůdce, aby bylo zřejmé, jaký podíl měl vůdce na práci psa. Soudcovskou tabulku musí podepsat vrchní rozhodčí, rozhodčí, kteří psa posuzovali a všichni ostatní rozhodčí a čekatelé, kteří na zkouškách posuzovali. Tabulka musí být zároveň potvrzena pořadatelem. Bez výše uvedených náležitostí je tabulka neplatná. Soudcovská tabulka je zároveň osvědčením o rozsahu a druhu lovecké upotřebitelnosti psa prokázané při zkoušce. Soudcovská tabulka je tiskopis, který vydává ČMMJ. Vrchní rozhodčí je zodpovědný za to, aby v průkazu původu byly tyto záznamy: datum zkoušek, místo konání zkoušek, druh zkoušek, výsledek ocenění a počet bodů, známka z nosu, hlasitost na stopě nebo na viděnou, ustalování zvěře u ohařů a jedna limitující známka, která snížila ocenění. Vrchní rozhodčí potvrdí záznam o výsledku zkoušek v průkazu původu razítkem svého jména a podpisem.

12. Trestání psa
Vůdce vede psa na zkouškách na hladkém pracovním obojku a nesmí psa trestat ani během zkoušek, ani v čase kdz nepředvádí. Ostnatý obojek nesmí používat. Zachází-li vůdce se psem během zkoušek hrubě, nebo jej trestá, může rozhodčí takového vůdce se psem během zkoušek vyloučit. Psi, kteří nejsou právě zkoušeni, nesmějí volně pobíhat ani jinak rušit průběh zkoušek.

13. Neuznání zkoušek
Zkoušky uspořádané bez souhlasu a vědomí ČMMJ, nebo při kterých došlo k hrubému porušení ustanovení zkušebního řádu, nebudou uznány a jejich výsledky budou prohlášeny za neplatné. Náhrada ztrát z takto neuznaných zkoušek bude ymáhána na pořadatelích, kteří to zavinili. Konají-li se zkoušky v nedostatečně zazvěřené honitbě a výkony psů se nedají ohodnotit, je vrchní rozhodčí povinen požádat pořádající organizaci o poskytnutí jiného vhodnějšího úseku, případně požádat pořadatele o zvěř, která se vypustí za účelem vyzkoušení psů.

14. Známkování a výsledná klasifikace
Známky za výkon z jednotlivých předmětů jsou:

U známek, které je třeba uvádět jako průměrné, se postupuje takto: výsledná známka je stanovena aritmetických průměrem, přičemž se výsledek zaokrouhluje do 0,50 dolů, od 0,51 nahoru. (např. 3,50=3 3,51=4). Důležitost a obtížnost každé disciplíny je vyjádřena koeficientem, kterým se udělená známka násobí. Výsledné číslo je počet bodů, který pes získal z dané disciplíny. Sečtením bodů ze všech disciplín dostaneme celkový počet bodů. V tabulkách pro jednotlivé druhy zkoušek je uveden nejnižší počet bodů, kterého je třeba k dosažení I., II. nebo III. ceny. Kromě toho musí pes v každé ceně získat také limitní známky zjednotlivých disciplín (též uvedeny v tabulkách). Při stejném počtu bodů u více jedinců má přednost chovný jedinec před nechovným, mladší před starším, při stejném věku ten, jehož vlastní jméno začíná dřívějším písmenem v abecedě. Psi, kteří prokazatelně zvěř načínají nebo hrobaří se ze zkoušek vylučují. Tato skutečnost se zaznamenává do soudcovské tabulkya přehledu výsledků zkoušek (nikoli do průkazu původu). Dokladem získaného ocenění pro vůdce psa jsou:
 1. soudcovská tabulka,
 2. diplom,
 3. zápis v průkazu původu

15.Námitky
Vůdce psa může mít námitky proti ohodnocení psa jen tehdy, může-li dokázat, že při zkouškách nebyl dodržen zkušební řád. Námitky musí podat ihned po oznámení výsledků ocenění z jednotlivých disciplín a rozhodčí jsou povinni ihned je vyřešit. Ve sporných případech rozhodne s konečnou platností vrchní rozhodčí ještě před vyhlášením výsledků zkoušek. Dodatečné námitky ani později podaná písemná oznámení se neberou v úvahu.

16. Provinění vůdců psů
Vůdci psů, kteří se dopustí přestupku proti tomuto zkušebnímu řádu, nebo se snaží různým způsobem znevážit, nebo pozměnit výsledek zkoušek, budou proti nim vyvozeny důsledky. Během zkoušek nesmí vůdce psů požívat alkoholické nápoje. Při neuposlechnutí tohoto zákazu má rozhodčí právo vyloučit je za zkoušek. Sbor rozhodčích má právo vyloučit každého, kdo by svým jednáním narušoval hladký průběh zkoušek.

17. Kontrola zkoušek
Kynologické a dozorčí orgány ČMMJ (kynologická komise ČMMJ, sekretariát ČMMJ, kynologická komise OMS, dozorčí rada ČMMJ a dozorčí rada OMS) jsou oprávněny provádět kontorlu zkoušek na základě pověření. Při kontrole nesmí zasahovat do průběhu zkoušek. O kontrolních poznatcích sepíše kontrolující orgán s pořadatelem zápis. OMS, který hrubým a závažným způsobem poruší ustanovení předpisů pro provádění zkoušek, sekretariát ČMMJ právo dalšího provádění zkoušek pozastaví nebo odebere. Pozastavení výkonu funkce rozhodčího nebo čekatele pro zkoušky se řeší podle § 17 odst. 4 stanov ČMMJ.

18. Všeobecná ustanovení
Pro získání osvědčení o lovecké upotřebitelnosti je nezbytné, aby pes zkoušky lovecké upotřebitelnosti složil jako celek. Vůdce psa má být myslivecky sportovně ustrojen, musí mít s sebou lovecký lístek (pokud jej vlastní), průkaz původu psa, vodítko, apod. Psi, kteří absolvují úspěšně všestranné zkoušky, mají právo na záznam v plemenné knize a v průkazu původu "U". Pořadatel a rozhodčí musí dbát, aby se zkoušky nekonaly na území, která byla krátce předtím postříkána chemikáliemi nebo hnojivem. Zjistí-li toto během zkoušek, musí psovi poskytnout náhradní terén. Další pokyny jsou uvedeny u jendotlivých zkoušek.

Schváleno MR ČMMJ dne 27.11.1998.

Všeobecná ustanovení
Zkušební řád pro zkoušky ohařů
Zkušební řád pro zkoušky loveckých slídičů
Zkušební řád pro zkoušky teriérů, jezevčíků a retrívrů
Zkušební řád pro bezkontaktní norování-zkouška nováčků
Zkušební řád pro zkoušky honičů
Zkušební řád pro zkoušky barvářů


Návrat na hlavní stránku Návrat na předchozí stránku